The funding of the ELI-NP project from Structural Funds was approved by the European Commission

Stiri

.

.

  POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara - Horia Hulubei (IFIN-HH), cu sediul in Magurele, Str. Reactorului nr. 30, judetul Ilfov, in calitate de Operator, prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulament).
Inainte de a continua navigarea pe paginile noastre de web, va recomandam sa cititi cu atentie aceasta politica. In cazul in care nu sunteti de acord cu ea si nu doriti ca datele dvs. personale sa fie utilizate asa cum este detaliat mai jos va rugam sa nu continuati sa utilizati paginile noastre de web si sa nu ne furnizati datele dvs. personale. Cu fiecare accesare a paginilor site-ului nostru confirmati ca ati citit, ati inteles si ati consimtit sa respectati aceasta politica.

1. DEFINITII
Date cu caracter personal - orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata").
Persoana fizica identificabila - o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
Operator - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.
Persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele Operatorului.
Autoritate de Supraveghere inseamna autoritatea de reglementare sau de supraveghere responsabila cu aplicarea Regulamentului. In Romania, acest rol este asumat de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

2. INFORMATII DESPRE PAGINILE NOASTRE WEB
Domeniile www.nipne.ro si www.eli-np.ro, respectiv subdomeniile aferente lor, sunt proprietatea IFIN-HH, gazduirea si administrarea lor fiind realizata de catre departamentul intern de profil. Paginile noastre de web pot include link-uri catre alte pagini web care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice ce nu au legatura cu activitatea IFIN-HH si cu privire la care IFIN-HH nu poarta nici o responsabilitate. De asemenea, paginile noastre de web ofera link-uri catre alte pagini web partenere, care aplica politici separate in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Daca accesati aceste portaluri prin intermediul paginilor noastre de web, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor pagini de Internet pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dvs. Paginile noastre de web mentionate mai sus nu utilizeaza module de tip cookies sau tool-uri de analiza trafic.
In functie de paginile web pe care navigati doar o parte din categoriile de date cu caracter personal vor fi folosite.

3. PERSOANE VIZATE
Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
- salariati, membrii familiilor salariatilor, fosti salariati;
- candidatii la pozitii vacante din cadrul IFIN-HH;
- parti semnatare ale contractelor si persoanele implicate in incheierea si executarea contractelor;
- participantii la evenimentele organizate sau sustinute de IFIN-HH;
- elevi si studenti;
- utilizatori ai Bibliotecii Nationale de Fizica (BNF);
- participanti la cursurile de formare si specializare din cadrul Centrului de Pregatire si Specializare in Domeniul Nuclear (CPSDN);
- persoane cazate in Centrele Institutului;
- reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor publice si mass-media;
- persoane ce acceseaza paginile web.

4. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
IFIN-HH prelucreaza datele cu caracter personal pe care persoanele vizate le furnizeaza in mod direct, date care sunt generate pe baza acestora, precum si date din surse publice.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt:
- date de identificare: nume, prenume, titlul academic, functia, departamentul, codul numeric personal, numar si serie BI/CI/pasaport/permis de conducere, numar marca, ID card acces;
- date de identificare informatice: adresa IP, nume de utilizator, parola;
- date privind persoana: data si locul nasterii, sex, cetatenie, stare civila, semnatura;
- date de contact: adresa de domiciliu/resedinta, adresa de E-mail, numar de telefon fix/mobil;
- date de recrutare: date continute in CV-uri, recomandari, carnet munca sau echivalent, cazier judiciar;
- date financiare: numar cont bancar si alte informatii financiare;
- date privind starea de sanatate;
- date biometrice: voce, imagine;
- date colectate cu ocazia inregistrarii si participarii la evenimentele organizate sau sprijinite de catre IFIN-HH (fotografii, video, citate, postari pe retele sociale etc.)

5. SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Scopul prelucrarii vizeaza indeplinirea obligagiilor legale in legatura cu obiectul de activitate al IFIN-HH; indeplinirea obiectivelor de comunicare, diseminare si marketing evenimente; asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor, pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor si a materialelor cu regim special care sunt utilizate in procesul de cercetare-dezvoltare stiintifica; asigurarea executarii contractelor.

6. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1 Executarea unui contract - prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract, inclusiv legate de realizare obiectului de activitate.
6.2 Obligatie legala - prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului.
6.3 Protejarea intereselor vitale - prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
6.4 Interes public - prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul, daca este cazul.
6.5 Interes legitim - prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil. In aceasta categorie pot intra indeplinirea obiectivelor de comunicare si diseminare, dupa caz marketing (in situatia activitatilor economice desfasurate de institut); asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor, pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor si a materialelor cu regim special care sunt utilizate in procesul cercetare-dezvoltare stiintifica; organizarea de evenimente; procesul de recrutare si resurse umane.
6.6 Consimtamant - persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Conform Regulamentului consimtamantul este considerat acordat fie prin intermediul unui document scris sau printr-o actiune afirmativa fara echivoc. Consimtamantul astfel acordat poate fi retras potrivit prevederilor Regulamentului.

7. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, IFIN-HH poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii IFIN-HH, entitatile din IFIN-HH, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice, organizatii internationale, clinici medicale, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai IFIN-HH.

8. DURATA PRELUCRARII DATELOR
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, IFIN-HH prelucreaza datele cu caracter personal identificate mai sus conform nomenclatorului arhivistic propriu, intocmit conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, IFIN-HH prelucreaza si date cu caracter personal in scopuri statistice.
Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video pentru paza si protectia persoanelor, bunurilor si spatiilor este proportionala cu scopul prelucrarii, dar nu mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate, precum: transporturi speciale (materiale sau surse radioactive); reclamatii, sesizari din partea persoanelor vizate; accidente de munca; incidente de securitate fizica; etc. cu mentiunea ca accesul la informatii se va efectua doar in situatiile mentionate si justificate. In aceste cazuri durata de pastrare a materialului filmat relevant poate depasi limitele normale in functie de timpul necesar investigariilor suplimentare. Pastrarea este documentata riguros, iar necesitatea pastrarii este revizuita periodic.

9. SECURITATEA DATELOR
IFIN-HH acorda o importanta sporita datelor cu caracter personal si intelege sa asigure securitatea adecvata pe parcursul activitatilor de prelucrare. In acest sens, IFIN-HH implementeaza masuri adecvate pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale a datelor cu caracter personal.

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
10.1 Dreptul de informare reprezinta dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal.
10.2 Dreptul de acces la date reprezinta dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta.
10.3 Dreptul la rectificarea datelor reprezinta dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.
10.4 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezinta dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal.
10.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii reprezinta dreptul persoanei vizate de a obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii in cazuri precum : contestarea exactitatii datelor, pastrarea datelor dar restrictionarea prelucrarii.
10.6 Dreptul la portabilitatea datelor reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.
10.7 Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor reprezinta dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.
10.8 Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea reprezinta dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.
10.9 Dreptul de a se adresa autoritatilor in domeniu/justitiei reprezinta dreptul de a adresa o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) conform http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Cererile prin care va exercitati aceste drepturi trebuie sa contina datele dvs de identitate necesare pentru a ne asigura ca cererea vine de la dvs.

11. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR
Pentru a va exercita drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de catre IFIN-HH, ne puteti transmite o solicitare scrisa, datata si semnata, astfel:
- prin posta, la adresa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara - Horia Hulubei, cu sediul in Magurele, Str. Reactorului nr. 30, judetul Ilfov, cu mentiunea "In atentia Responsabilului cu protectia datelor"
- prin E-mail, la adresa gdpr@nipne.ro.


Fiecare solicitare va fi analizata si vi se vor comunica actiunile intreprinse in acest sens, respectand prevederile Regulamentului.
Pentru intrebari sau alte informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteti apela la telefon (+4)0214046188 .
.
.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro
.
.